Auf deutsch

Sakrament Chrztu:

Chrzest jest pierwszym sakramentem nowego prawa, jest bramą do życia i królestwa Bożego. Sakrament ten przyniósł Chrystus wszystkim ludziom, aby mieli życie wieczne (J 3, 5), a potem powierzył go wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).

Przez chrzest wszczepieni w Chrystusa otrzymują odpuszczenie wszystkich grzechów, także grzechu pierworodnego.

Ponadto chrzest jest sakramentem, przez który ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła; jest węzłem łączącym wszystkich chrześcijan.
Sakrament chrztu odbywa się podczas Mszy św.

Sakrament I Komuni Świętej:

"Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy, Kościołowi, powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: Sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której spożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały" (Konst. o św. Liturgii 47).

Przygotowanie do sakramentu I Komuni św. odbywa się w formie całorocznej katechezy dla dzieci.

Sakrament Bierzmowania:

Sakramentem dojrzałości jest Bierzmowanie; w nim Chrystus udziela nam Swojego Ducha Świętego. "Kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy", pisze św. Paweł (Rz 8, 9). Chrześcijanin jest chrześcijaninem w tej mierze, w jakiej uczestniczy w życiu Chrystusa, w jakiej jest namaszczony Duchem Świętym tak jak Chrystus. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła i obecność Chrystusa w świecie.

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania odbywa się w formie dwuletniej katechezy dla młodzieży.

Sakrament Małżeństwa:

Związek małżeński dwojga ochrzczonych jest w szczególny sposób świętym, bo jest sakramentem, świętym znakiem i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem i społecznością wierzących w Kościele. "Tajemnica to jest wielka, w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła" (Ef 5, 32).

Każde małżeństwo, zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi oraz człowieka - mężczyzny i niewiasty: "Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną" (Rz 1, 27-28).

Czytania na każdy dzień

Czytanie na dziś >>

Źródło: http://niezbednik.niedziela.pl